Løn og job Psykisk arbejdsmiljø

Vold og trusler om vold

Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvem der gør hvad og hvornår. Tag kontakt til din AMR, hvis du vil vide, hvordan den ser ud for din arbejdsplads.

Vold og trusler om vold

  • Alle skoler skal udarbejde retningslinier og procedurer for, hvad man gør i tilfælde af voldelige hændelser. Denne skal jævnligt gennemgås i personalegruppen og justeringer skal foretages.
  • Retningslinier skal indeholde oplysninger om, hvilken leder medarbejderen kan rette henvendelse til, hvor der opstår en voldsom episode, herunder hvordan samarbejdet/arbejdsdelingen med kommunen er defineret på området.

Hvis voldelige episoder opstår – det lokale ansvar for indberetning/anmeldelse:

Anmeldelse af arbejdsulykke:

  • Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke senest 9 dage efter, at skaden er sket, hvis medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.
     
  • Vold og trusler: For at kunne søge erstatninger efter offererstatningsloven, skal voldsepisoden som udgangspunkt politianmeldes inden 72 timer.
    Der kan dispenseres for kravet om politianmeldelse, hvis der er konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, som taler imod en politianmeldelse.

  • Den lokale MEDorganisation skal løbende følge omfanget af voldsepisoder og orientere fagområdets MEDorganisation, som igen skal orientere den overordnede arbejdsmiljøansvarlige om statistiske oplysninger.